Helyi rendeletek
Helyi rendeletek

Helyi rendeletek (2)


2011. március 30. szerda, 12:51

Csomád helyi Szociális rendelet

Írta Mátyusné Márti

Csomád község képviselő-testületének

2/2004.(I.12.) sz. rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

A 9/2004.(XI.08.) sz. rendelettel és a

4/2010.(V.18.) sz. rendelettel

módosítva

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Csomád község Önkormányzatának képviselő

-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) a

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint a

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított1993. évi III. tö

r

vényben

(a továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján a pénzben és természetben nyú

jtott

szoci

ális ellátások helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1.§.

E rendelet célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén az Szt.

-ben foglaltakkal össz

hangban

megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az Önkormányzat s

e

gítséget

nyújt a szociális biztonság megteremtéséhez és megőrzéséhez, meghatározza az egyes

szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, v

a

lamint

érvényesítésének garanciáit.

A rendelet hatálya

2.§.1

(1)

A rendelet hatálya kiterjed Csomád

község területén élő

a.

/ magyar állampolgárokra,

b./ bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre,

c./ a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,

d./ a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed

az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és ta

r

tózkodásáról

szóló 2001. évi XXXIX törvény rendelkezései szerint jogszerűen M

a

gyarországon

tartózkodó állampolgárokra is.

(3) A rendelet hatálya kiterjed

a./ a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi

rendeletben meghatározott, valamint az 1993. évi III.tv.32/B. §. (1) bekezdésében

meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszernek a

Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra tö

r

ténő

alkalmazásról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti

körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes

tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

_________

1 Módosította a 9/2004.(XI.08.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2004. november 08.-tól.

2

(2)

Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozók esetében kivételes méltánylást érdemlő esetben

a hatáskörrel rendelkező a rendeletet alkalmazhatja.

Hatáskörök

3.§.

(1)

A rendeletben szabályozott támogatási kérelmek elbírálásáról a szociális bizottság d

önt.

(2)

A polgármester dönt a temetési segély odaítéléséről,

az intézményi ellátást nyújtó szociális

intézménybe történő beutalásról és a rendszeres szociális segély megállapításáról.

(3)

A polgármester döntéseiről a képviselő-

testületet a soron következő ülésen tájékoztatni

köteles.

Eljárási rendelkezések

4.§.

(1)

A szociális ellátás megállapítása kérelem alapján történik, melyet a Polgármesteri Hiva

talban

kell benyújtani. A Hivatal a rendeletben előírt mellékletekkel együtt a kérelmet a

szociális bizottság

, illetv

e a polgármester elé terjeszti. A kérelmet benyújthatja az ellátást

igénylő, de a Hiv

a

tal is kezdeményezheti.

(2)

A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a vele közös ház

tartásban

élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozn

i, illetve azokat igazolni, vala

mint

pontosan megjelölni az igényelt szociális ellátást.

(3)

A havi rendszeres jövedelmeket okmányokkal (munkáltatói igazolás, fizetési jegyzék,

nyugdíjszelvény, postai feladóvevény, stb.) kell igazolni.

(4)

Egyéb, nem havi rendszeres jövedelem igazolására a kérelmező írásbeli nyilatkozatát is el

lehet fogadni.

(5)

E rendeletben foglalt szociális ellátások megállapítása során havonta rendszeresen mérhe

jövedelmek számításánál irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap(

egy havi nettó átlagjövedelme), míg a nem havi rendszeres jövedelmek esetében a f

i

gyelembe

vehető időszak egy év (egy havi nettó átlagjövedelme).

(6)

A kérelmező az eljárás során köteles együttműködni szociális helyzetére vonatkozó, a

valóságnak megfelelő nyilatkozat megtételével; a Hivatal kérésére további igazolást, ir

a

tot,

adatot szolgáltatni.

(7)

Ha az együttműködést a kérelmező nem teljesíti, illetve a kérelem elbírálásához szükséges

iratokat és igazolásokat nem csatolja, abban az esetben kérelme elutasításra kerül.

(8)

A támogatásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények

megváltozása esetén (közös háztartásban élők száma, egy főre jutó nettó jövedelem, la

k

hely,

családi állapot változás, szociális intézményben tartó elhelyezés, stb.) 15 napon belül

köteles bejelenten

i a Hivatalnak.

(9)

Ha a támogatott jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe a szociális juttatást, azt a

Hivatal tudomására jutásának időpontjában meg kell szüntetni és a kifizetett ellátást a Ptk.

232.§. (2) bekezdése szerinti kamattal vissza kell térí

teni.

A szociális bizottság a megtérítendő juttatást, a kamat összegét méltányosságból elenge

d

heti,

illetve csö

kkentheti.

(10)

Aki rendszeres szociális segélyt, illetve időskorúak járadékát igényli, az köteles kérelmé

ben

vagyonnyilatkozatot adni.

3

II. FEJEZET

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS

TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Időskorúak járadéka

5.§.

(1)

Az időskorúak járadékával összefüggő jogkör gyakorlása a szociális törvényben leírt sza

bályok,

feltételek szerint történik.

(2)

A járadék összege megegyezik a törvényi rendelkezések szerinti minimális mértékkel.

(3)

Az időskorúak járadékára való jogosultságot a szociális bizottság kétévenként felülvizs

gálja.

Rendszeres szociális segély

6.§.

(1)

A rendszeres szociális segélyt a következő bekezdések alkalmazása mellett az Sztv. 37/A

F.

§.

-

ai alapján kell megállapítani.

(2)

Aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális segélye megállapításának és

folyósításának feltétel, hogy együttműködjön az Önkormányzattal és a Pest megyei Mu

n

kaügyi

Központ váci Kirendeltségével.

(3)

A (2) bekezdésben előírt együttműködési kötelezettségről a segélyt megállapító határoza

tban

rendelkezni kell.

(4)

Az együttműködési kötelezettség a jogosultság megállapításának időpontjától kötelező.

Ennek keretében a jogosult közmunkára, közhasznú munkára, közfeladatok ellátására kötelezhető,

melynek időtartama minimum 30 munkanap. A jogosult a felajánlott munkát

köteles elfogadni, amennyiben az Szt.

-

ben rögzített feltételeknek megfelel.

(5)

Az Önkormányzatnál a foglalkoztatási kötelezettség az alább felsorolt közmunka, köz

hasznú

munka, illetve a települést érintő közfeladat ellátása céljából szervezett egyéb

munka biztosításával teljesíthető:

– személyi szolgáltatás (ebédhordás, családsegítés, stb.),

– környezet gondozása (közterületek, közintézmények védelme és gondozása, parkosítás,

zöldterületek karbantartása, hó eltakarítás, stb.),

– környezetvédelem (környezeti károk helyreállítása, nyílt és zártrendszerű belvízelv

e

zető

csatornák kialakítása, tisztítása, gyomtalanítása, parlagfű elleni védelem, stb.).

(6) Az (5

) bekezdésben felsorolt munkákat a Hivatal irányítása alatt teljes vagy részmunka

időben

végzi. A Hivatal a munka teljesítéséről, időtartamáról nyilvántartást vezet és az

évenkénti felü

lvizsgálatkor beszámol a képviselő-

testületnek.

(7)

Az aktív korú nem foglalkoztatott személy köteles az (5) bekezdésben leírt munkát a fel

ajánlástól

számított 5 napon belül megkezdeni. Akadályoztatása esetén a nem neki felróható

akadályt hitelesen igazolni köteles (háziorvosi igazolás, egészségügyi szakellátás

igénybevétele, anyakönyvi események, stb.).

(8)

A rendszeres szociális segélyre való jogosultságot a szociális bizottság két évente felül

vizsgálja.

4

Lakásfenntartási támogatás

7.§.

(1)

A képviselő-

testület lakásfenntartási támogatást nyújt annak a családnak, aki a minimális

lakásnagyságot

-

1 és 2 személy esetén

2 szoba

-

3 személy esetén

2,5 szoba

-

4 és több személy esetén 3,5 szobánál

nem nagyobb komfortos lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik és a

lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik.

(2)

A támogatás feltételei:

-

a lakásfenntartás indokolt havi költsége eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedel

mének

35 %

-

át,

-

a lakás fűtési költségének havi összege eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjöve

delmének

20 %

-át és a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem hala

dja meg az

öregségi

 

 

 

 

 

Csomád község képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

I. rész

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csomád község Önkormányzatának képvisel

ő-testülete a gyermekek védelmérő

l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

1. §

A rendelet célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához - a helyi sajátosságokat figyelembe véve - a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Csomád község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkez

ő

- magyar állampolgárságú,

- állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkez

ő

bevándorolt,

- a magyar hatóságok által menekültként elismert gyerekekre és fiatal feln

ő

ttekre, valamint szüleikre.

(2) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyerekek esetében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

(3) Az önkormányzat - lakóhelyt

ő

l függetlenül - rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít a község közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére, feltéve, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné. 2

3. §

A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:

a)

pénzbeli és természetbeli ellátások:

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás,

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

b)

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgálat,

- gyermekek napközbeni ellátása és

- gyermekek átmeneti gondozása.

Eljárási rendelkezések

4. §

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti el

ő a szülő vagy más törvényes képviselő. A szóban előterjesztett kérelemről jegyző

könyvet kell felvenni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti.

5.§.

(1) A jogosultsági feltételek elbírálásához kérelmez

ő

köteles csatolni:

a)

a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt,

b)

a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetőleg a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó - az illetékes gyámhivatal által készíttetett - megállapodást tartalmazó - jegyző

könyvet,

c)

a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,

d)

közép- vagy felső

fokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében - ha nagykorúság után is folyósítják, vagy akkor állapítják meg a támogatást - az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.

(2) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megel

őző 3 hónap átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető

.

(3) A jövedelemszámításnál közös háztartásban él

ő

közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni:

- a szül

őt, a szülő

házastársát, vagy élettársát,

- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez

ő

gyermeket,

- a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez

ő, nappali tagozaton egyetemi, fő

iskolai tanulmányokat folytató gyermeket,

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illet

ő

leg fogyatékos gyermeket. 3

(4) A támogatást kér

ővel közös háztartásban élő

gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.

(5) A rendszeres gyermekvédelmi és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása el

őtt környezettanulmányt kell készíteni, ha kétség merül fel a becsatolt nyilatkozat és igazolások valóságtartama tekintetében, elő

kell írni a Gyvt. 19. § (5) bekezdés szerinti vagyonnyilatkozat benyújtását.

II. rész

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

6.§.

(1) Az önkormányzat a gyermeket támogatásként rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy f

őre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a családban történő

nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben.

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százalékával.

(3) Ha a polgármester átruházott hatáskörben a rendszeres gyermekvédelmi támogatást joger

ősen megállapítja, az a kérelem benyújtásától esedékes úgy, hogy amennyiben a kérelmet a hónap 15. napja előtt nyújtották be, akkor egész hónapi támogatást kell kifizetni, ha 15. követő

en nyújtották be a kérelmet a támogatás 50 % kell kifizetni.

A folyósítás a feltételek fennállásáig tart. A jogosultság feltételeit az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja.

(4) A tárgyhónapra esedékes támogatást a tárgyhónapot követ

ő

hónap 5. napjáig kell kifizetni. A kifizetés pénztárból való közvetlen kifizetéssel történik.

(5) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, továbbá a támogatás megszüntetésér

ől határozatban kell rendelkezni. A határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságát érintő

lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

7. §

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, akinek családja id

őszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető

rendkívüli élethelyzetbe került.

Létfenntartást veszélyeztet

ő élethelyzet különösen: valamely családtag tartós betegsége, vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett jelentős mértékű

jövedelemcsökkenés.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja meg a megállapítás id

ő

pontjában érvényes rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét. 4

(3) Egy naptári éven belül ugyanaz gyermek legfeljebb a hatályos rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegének kétszereséig részesíthet

ő

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

(4) Az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapítottak meg, egy naptári éven belül csak legfeljebb a kiegészít

ő családi pótlék összegének erejéig részesíthető

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

III. rész

Természetben nyújtott ellátások

8. §

(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(2) Természetbeni ellátások különösen: gyermekintézményi étkezési térítési díj részben vagy egészbeni átvállalása.

(3) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a döntéshozó az összes körülményt figyelembe véve határoz.

(4) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás els

ő

sorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha

- a kérelem természetbeni támogatásra irányul;

- a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul vagy

- az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhet

ő, hogy a szülő

(gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.

IV. rész

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Általános szabályok

9. §

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igényl

ő vagy törvényes képviselő

je kérelmére történik.

(2) A kérelmez

ő

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál nyújtja be.

Gyermekjóléti alapellátások

10.§.

Az önkormányzat a következ

ő

gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a)

gyermekjóléti szolgálat,

b)

gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda, iskolai napközis foglalkozás,

c)

gyermekek átmeneti gondozása. 5

Gyermekjóléti szolgálat

11. §

(1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, együttm

űködik az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel, a házi és gyermekorvosi és védőnő

i szolgálattal.

(2) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §.-ai határozzák meg.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szül

ő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár - gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján végzi. A kérelmet elő

terjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet.

(4) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg.

Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás

12. §

Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló - többsz

ő

r módosított - 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Gyermekek átmeneti gondozása

13.§.

(1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében az önkormányzat a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejl

ődését elősegítő gondozásáról, neveléséről és lakhatásáról, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésérő

l, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról gondoskodik.

(2) A gyermekek átmeneti gondozása a szül

ő

kérelmére, vagy beleegyezésével történhet.

(3) Az átmeneti gondozást els

ősorban akkor kell teljes körű ellátással biztosítani, ha a szülő

egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermekek nevelése a családban nem megoldható.

(4) A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb hat hónapig tart.

(5) A gondozást meg kell szüntetni,

- a megszüntetést a szül

ő

kéri,

- annak okai már nem állnak fenn.

6

V. rész

Térítési díj

14. §

(1) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(2) Az étkeztetést az önkormányzat biztosítja.

(3) Az étkeztetést igénybevev

ők által fizetendő

térítési díj meghatározása külön rendeletben történik.

Záró rendelkezések

15. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit - amennyiben az a kérelmez

ő számára előnyösebb - a folyamatban levő

ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Kormányrendeletben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

Csomád, 2004. január 12.

Klement János Dr. Franyó Lajos

polgármester jegyz

ő

A rendelet kihirdetésre került.

2004. január 15.

Dr. Franyó Lajos

jegyz

ő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csomád község Önkormányzatának képvisel

 

ő-testülete a gyermekek védelmérő

l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

1. §

A rendelet célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához - a helyi sajátosságokat figyelembe véve - a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Csomád község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkez

 

 

ő

 

- magyar állampolgárságú,

- állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkez

 

ő

bevándorolt,

- a magyar hatóságok által menekültként elismert gyerekekre és fiatal feln

 

ő

ttekre, valamint szüleikre.

(2) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyerekek esetében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

(3) Az önkormányzat - lakóhelyt

 

ő

l függetlenül - rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít a község közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére, feltéve, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné. 2

3. §

A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:

a)

 

 

pénzbeli és természetbeli ellátások:

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás,

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

b)

 

 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgálat,

- gyermekek napközbeni ellátása és

- gyermekek átmeneti gondozása.

 

Eljárási rendelkezések

4. §

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti el

 

ő a szülő vagy más törvényes képviselő. A szóban előterjesztett kérelemről jegyző

könyvet kell felvenni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti.

 

5.§.

(1) A jogosultsági feltételek elbírálásához kérelmez

 

ő

köteles csatolni:

a)

 

 

a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt,

 

b)

 

a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetőleg a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó - az illetékes gyámhivatal által készíttetett - megállapodást tartalmazó - jegyző

könyvet,

c)

 

 

a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,

 

d)

 

közép- vagy felső

fokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében - ha nagykorúság után is folyósítják, vagy akkor állapítják meg a támogatást - az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.

(2) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megel

 

őző 3 hónap átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető

.

(3) A jövedelemszámításnál közös háztartásban él

 

ő

közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni:

- a szül

 

őt, a szülő

házastársát, vagy élettársát,

- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez

 

ő

gyermeket,

- a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez

 

ő, nappali tagozaton egyetemi, fő

iskolai tanulmányokat folytató gyermeket,

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illet

 

ő

leg fogyatékos gyermeket. 3

(4) A támogatást kér

 

ővel közös háztartásban élő

gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.

(5) A rendszeres gyermekvédelmi és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása el

 

őtt környezettanulmányt kell készíteni, ha kétség merül fel a becsatolt nyilatkozat és igazolások valóságtartama tekintetében, elő

kell írni a Gyvt. 19. § (5) bekezdés szerinti vagyonnyilatkozat benyújtását.

II. rész

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

6.§.

(1) Az önkormányzat a gyermeket támogatásként rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy f

 

őre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a családban történő

nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben.

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százalékával.

(3) Ha a polgármester átruházott hatáskörben a rendszeres gyermekvédelmi támogatást joger

 

ősen megállapítja, az a kérelem benyújtásától esedékes úgy, hogy amennyiben a kérelmet a hónap 15. napja előtt nyújtották be, akkor egész hónapi támogatást kell kifizetni, ha 15. követő

en nyújtották be a kérelmet a támogatás 50 % kell kifizetni.

A folyósítás a feltételek fennállásáig tart. A jogosultság feltételeit az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja.

(4) A tárgyhónapra esedékes támogatást a tárgyhónapot követ

 

ő

hónap 5. napjáig kell kifizetni. A kifizetés pénztárból való közvetlen kifizetéssel történik.

(5) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, továbbá a támogatás megszüntetésér

 

ől határozatban kell rendelkezni. A határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságát érintő

lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet.

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

7. §

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, akinek családja id

 

őszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető

rendkívüli élethelyzetbe került.

Létfenntartást veszélyeztet

 

ő élethelyzet különösen: valamely családtag tartós betegsége, vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett jelentős mértékű

jövedelemcsökkenés.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja meg a megállapítás id

 

ő

pontjában érvényes rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét. 4

(3) Egy naptári éven belül ugyanaz gyermek legfeljebb a hatályos rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegének kétszereséig részesíthet

 

ő

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

(4) Az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapítottak meg, egy naptári éven belül csak legfeljebb a kiegészít

 

ő családi pótlék összegének erejéig részesíthető

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

 

III. rész

Természetben nyújtott ellátások

8. §

(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(2) Természetbeni ellátások különösen: gyermekintézményi étkezési térítési díj részben vagy egészbeni átvállalása.

(3) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a döntéshozó az összes körülményt figyelembe véve határoz.

(4) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás els

 

ő

sorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha

- a kérelem természetbeni támogatásra irányul;

- a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul vagy

- az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhet

 

ő, hogy a szülő

(gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.

 

IV. rész

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Általános szabályok

9. §

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igényl

 

ő vagy törvényes képviselő

je kérelmére történik.

(2) A kérelmez

 

ő

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál nyújtja be.

 

Gyermekjóléti alapellátások

10.§.

Az önkormányzat a következ

 

ő

gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a)

 

 

gyermekjóléti szolgálat,

b)

 

 

gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda, iskolai napközis foglalkozás,

c)

 

 

gyermekek átmeneti gondozása. 5

 

Gyermekjóléti szolgálat

11. §

(1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, együttm

 

űködik az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel, a házi és gyermekorvosi és védőnő

i szolgálattal.

(2) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §.-ai határozzák meg.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szül

 

ő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár - gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján végzi. A kérelmet elő

terjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet.

(4) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg.

 

Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás

12. §

Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló - többsz

 

ő

r módosított - 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Gyermekek átmeneti gondozása

13.§.

(1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében az önkormányzat a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejl

 

ődését elősegítő gondozásáról, neveléséről és lakhatásáról, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésérő

l, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról gondoskodik.

(2) A gyermekek átmeneti gondozása a szül

 

ő

kérelmére, vagy beleegyezésével történhet.

(3) Az átmeneti gondozást els

 

ősorban akkor kell teljes körű ellátással biztosítani, ha a szülő

egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermekek nevelése a családban nem megoldható.

(4) A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb hat hónapig tart.

(5) A gondozást meg kell szüntetni,

- a megszüntetést a szül

 

ő

kéri,

- annak okai már nem állnak fenn.

6

V. rész

Térítési díj

14. §

(1) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(2) Az étkeztetést az önkormányzat biztosítja.

(3) Az étkeztetést igénybevev

 

ők által fizetendő

térítési díj meghatározása külön rendeletben történik.

 

Záró rendelkezések

15. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit - amennyiben az a kérelmez

 

ő számára előnyösebb - a folyamatban levő

ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Kormányrendeletben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

Csomád, 2004. január 12.

Klement János Dr. Franyó Lajos

polgármester jegyz

 

 

ő

A rendelet kihirdetésre került.

2004. január 15.

Dr. Franyó Lajos

jegyz

 

 

ő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csomád község Önkormányzatának képvisel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő-testülete a gyermekek védelmérő

l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében (továbbiakban: Gyvt.) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

1. §

A rendelet célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási területén a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához - a helyi sajátosságokat figyelembe véve - a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Csomád község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő

 

- magyar állampolgárságú,

 

- állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő

 

bevándorolt,

- a magyar hatóságok által menekültként elismert gyerekekre és fiatal feln

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő

ttekre, valamint szüleikre.

(2) E rendeletet kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a község területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyerekek esetében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

(3) Az önkormányzat - lakóhelyt

 

 

 

 

 

 

 

ő

l függetlenül - rendkívüli gyermekvédelmi támogatást biztosít a község közigazgatási területén tartózkodó, arra rászoruló gyermek részére, feltéve, ha ennek hiányában a késedelem a gyermek életét, testi épségét veszélyeztetné. 2

3. §

A gyermekek védelmét az önkormányzat pénzbeli, természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pénzbeli és természetbeli ellátások:

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás,

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

 

b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgálat,

- gyermekek napközbeni ellátása és

- gyermekek átmeneti gondozása.

 

 

 

Eljárási rendelkezések

4. §

 

(1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti el

 

 

 

 

 

 

 

 

ő a szülő vagy más törvényes képviselő. A szóban előterjesztett kérelemről jegyző

 

könyvet kell felvenni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más intézmény (természetes személy), illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is kezdeményezheti.

 

 

5.§.

(1) A jogosultsági feltételek elbírálásához kérelmez

 

 

 

 

 

 

 

 

ő

 

köteles csatolni:

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot a jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokkal együtt,

 

b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, illetőleg a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó - az illetékes gyámhivatal által készíttetett - megállapodást tartalmazó - jegyző

 

könyvet,

c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,

 

d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

közép- vagy felső

 

fokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében - ha nagykorúság után is folyósítják, vagy akkor állapítják meg a támogatást - az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról.

(2) A jövedelem megállapításánál a kérelem benyújtását megel

 

 

 

 

 

 

 

őző 3 hónap átlagát kell figyelembe venni. Ettől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető

.

(3) A jövedelemszámításnál közös háztartásban él

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő

közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni:

- a szül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

őt, a szülő

házastársát, vagy élettársát,

- a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő

gyermeket,

- a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő, nappali tagozaton egyetemi, fő

iskolai tanulmányokat folytató gyermeket,

- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő

leg fogyatékos gyermeket. 3

(4) A támogatást kér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ővel közös háztartásban élő

gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik a háztartáson kívül, így különösen diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül.

(5) A rendszeres gyermekvédelmi és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása el

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

őtt környezettanulmányt kell készíteni, ha kétség merül fel a becsatolt nyilatkozat és igazolások valóságtartama tekintetében, elő

kell írni a Gyvt. 19. § (5) bekezdés szerinti vagyonnyilatkozat benyújtását.

II. rész

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

6.§.

(1) Az önkormányzat a gyermeket támogatásként rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó családban az egy f

 

 

 

 

 

 

 

őre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és a családban történő

 

nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben.

(2) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százalékával.

 

(3) Ha a polgármester átruházott hatáskörben a rendszeres gyermekvédelmi támogatást joger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ősen megállapítja, az a kérelem benyújtásától esedékes úgy, hogy amennyiben a kérelmet a hónap 15. napja előtt nyújtották be, akkor egész hónapi támogatást kell kifizetni, ha 15. követő

en nyújtották be a kérelmet a támogatás 50 % kell kifizetni.

A folyósítás a feltételek fennállásáig tart. A jogosultság feltételeit az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja.

 

(4) A tárgyhónapra esedékes támogatást a tárgyhónapot követ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő

hónap 5. napjáig kell kifizetni. A kifizetés pénztárból való közvetlen kifizetéssel történik.

(5) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, továbbá a támogatás megszüntetésér

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ől határozatban kell rendelkezni. A határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való jogosultságát érintő

lényeges körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az eljáró szervet.

 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

7. §

 

 

(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, akinek családja id

 

 

 

 

 

 

 

 

őszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető

 

rendkívüli élethelyzetbe került.

Létfenntartást veszélyeztet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő élethelyzet különösen: valamely családtag tartós betegsége, vagy ellátatlan munkanélkülisége miatt bekövetkezett jelentős mértékű

jövedelemcsökkenés.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja meg a megállapítás id

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő

pontjában érvényes rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét. 4

(3) Egy naptári éven belül ugyanaz gyermek legfeljebb a hatályos rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegének kétszereséig részesíthet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

(4) Az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapítottak meg, egy naptári éven belül csak legfeljebb a kiegészít

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő családi pótlék összegének erejéig részesíthető

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

 

 

III. rész

Természetben nyújtott ellátások

8. §

 

(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

(2) Természetbeni ellátások különösen: gyermekintézményi étkezési térítési díj részben vagy egészbeni átvállalása.

(3) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a döntéshozó az összes körülményt figyelembe véve határoz.

(4) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás els

 

 

 

 

 

 

 

ő

 

sorban akkor állapítható meg természetbeni ellátás formájában, ha

- a kérelem természetbeni támogatásra irányul;

- a kérelem a gyermekek étkeztetési térítési díjának (díjhátralékának) támogatására irányul vagy

- az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhet

 

 

 

 

 

 

 

ő, hogy a szülő

(gondozó) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.

 

 

IV. rész

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Általános szabályok

9. §

 

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igényl

 

 

 

 

 

 

 

 

ő vagy törvényes képviselő

 

je kérelmére történik.

(2) A kérelmez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál nyújtja be.

 

Gyermekjóléti alapellátások

10.§.

Az önkormányzat a következ

 

 

 

 

 

 

 

ő

 

gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyermekjóléti szolgálat,

b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyermekek napközbeni ellátása keretében: óvoda, iskolai napközis foglalkozás,

c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyermekek átmeneti gondozása. 5

 

 

Gyermekjóléti szolgálat

11. §

 

 

(1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, együttm

 

 

 

 

 

 

 

 

űködik az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel, a házi és gyermekorvosi és védőnő

 

i szolgálattal.

(2) A gyermekjóléti szolgálat feladatait a Gyvt. 39-40. §.-ai határozzák meg.

 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A szolgáltatást a szül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő, más törvényes képviselő kérelmére, illetve a Gyvt. 17. § (1) bekezdésében felsoroltak, valamint a jegyző, a gyámhivatal vagy bármely állampolgár - gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján végzi. A kérelmet elő

terjeszteni, illetve jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet.

(4) Az ellátás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg.

 

 

Óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás

12. §

Az óvodai ellátás, iskolai napközis foglalkozás igénybevételére a közoktatásról szóló - többsz

 

 

 

 

 

 

 

 

ő

 

r módosított - 1993. évi LXXIX. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

Gyermekek átmeneti gondozása

13.§.

 

 

(1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében az önkormányzat a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejl

 

 

 

 

 

 

 

 

ődését elősegítő gondozásáról, neveléséről és lakhatásáról, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésérő

 

l, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról gondoskodik.

(2) A gyermekek átmeneti gondozása a szül

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő

kérelmére, vagy beleegyezésével történhet.

(3) Az átmeneti gondozást els

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ősorban akkor kell teljes körű ellátással biztosítani, ha a szülő

egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermekek nevelése a családban nem megoldható.

(4) A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb hat hónapig tart.

(5) A gondozást meg kell szüntetni,

- a megszüntetést a szül

 

 

 

 

 

 

 

ő

kéri,

- annak okai már nem állnak fenn.

6

 

V. rész

Térítési díj

14. §

 

 

 

(1) Az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis foglalkozás keretében biztosított ellátások közül az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni.

(2) Az étkeztetést az önkormányzat biztosítja.

(3) Az étkeztetést igénybevev

 

 

 

 

 

 

ők által fizetendő

térítési díj meghatározása külön rendeletben történik.

 

 

Záró rendelkezések

15. §

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit - amennyiben az a kérelmez

 

 

 

 

 

 

 

 

ő számára előnyösebb - a folyamatban levő

 

ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükkor felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Kormányrendeletben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

 

Csomád, 2004. január 12.

Klement János Dr. Franyó Lajos

polgármester jegyz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő

A rendelet kihirdetésre került.

2004. január 15.

Dr. Franyó Lajos

 

jegyz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ő