Szolgáltatásaink


Család és Gyermekjóléti Szolgálat


A család és gyermekjóléti szolgálat, egy olyan komplex szociális alapellátási forma, melynek célja a családok, egyének életvitelében beállt átmeneti, vagy időszakos krízis kezelése, enyhítése. A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez.Ezen feladatot a kistérség összes településén, az adott településen dolgozó családsegítő látja el. A családsegítők feladata az információk közvetítése a településeken elérhető támogatások, szolgáltatások köréről. Hivatalos ügyek intézésének előmozdítása. Tanácsadás biztosítása életviteli, kapcsolati, gyermeknevelési kérdésekben. Intenzív kapcsolatot ápol az önkéntesen együttműködő vagy együttműködésre kötelezett ügyfelekkel.

A szolgálat rendszeresen szervez prevenciós programokat mind a fiatal (nyári táborok, kortárs csoportok) mind az idősebb korosztály részére (RÁDérünk60+). 

Az intézmény jelzőrendszert működtet, melynek segítségével tudomást szerez a segítségre szoruló családokról, gyermekekről,személyekről, szükség esetén beavatkozik, a jelzést tevőt informálja a megtett lépésekről.

Készenléti Szolgálat

Gödöllői járás:

Hívható munkanapokon 18,00-8,00 óráig, valamint szabad és munkanapokon egész nap. 

06-70-334-01-34

A hívás ingyenes!

Váci járás:

KÉSZENLÉTI ÜGYELET (krízis helyzet esetében állandóan hívható telefonszám): 06/30-827-8558


Aszódi járás: 


Készenléti Ügyelet (krízishelyzetben hívható telefonszám: 06-30-220-1325
Adományok gyűjtése-közvetítés

A szolgálat adományokat (ruha, cipő, bútor, háztartási felszerelések) fogad és oszt szét az arra rászorulók részére. E szolgáltatás alapvető célja, hogy olyan hátrányos helyzetű családok helyzetén segítsen, akik élethelyzetükből adódóan képtelenek saját maguk és családjuk helyzetén javítani.

Egészségügyi szűrés szervezése

Havi rendszerességgel ügyfeleink súly- vérnyomás, és vércukor-szint mérésen vehetnek részt.

 A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat előbbiekben ismertetett ellátásai térítésmentesen vehetők igénybe.  

Társintézmények

Gyermekjóléti Központok

Aszód: 2170 Aszód, Petőfi S. u. 6.  Tel: 06-28-400-103


Vác: 2600 Vác, Deákvári fasor  Tel: 06-27-502-300


Gödöllő:  2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.  Tel: 06-28-513-605


Speciális szolgáltatások:


 • Ingyenes jogi tanácsadás
 • Pszichológiai ellátás
 • Családterápia
 • Készenléti Szolgáltatás
 

Házi segítségnyújtás

Kik igényelhetik a házi segítségnyújtást?

A házi segítségnyújtás, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást –szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ házi segítségnyújtás keretében gondoskodik:


 •   azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak
 •   azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
 •   azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak,
 •   azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.


Hogyan igényelhető a házi segítségnyújtás?

Ez a szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti még a háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult emberről tudomást szerez. Az ellátásra vonatkozó igény előzetesen a mellékelt  kérelem és orvosi értékelő lap együttes kitöltésével kérelmezhető. 
Az értékelő adatlap kitöltésében a háziorvos, a kezelőorvos, a fekvőbeteg intézmény orvosa, szakápolási központ ellátása esetében a kezelőorvos vagy a fekvőbeteg intézmény orvosa a megjelölt orvosi szakkérdésekben közreműködik.

A kérelemben felsorolt dokumentumokat kérnénk szépen a kérelemhez csatolni.
Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat vagy 30 napon belüli kórházi zárójelentés bemutatása szükséges. A térítési díj megállapításához jövedelemigazolás szükséges.                                                                       Sarkantyús Szidónia

                                                                           szakmai vezető


Mit is takar ez az ellátás? A kérelmezőnél, aki vezetékes telefonnal rendelkezik, egy készüléket helyeznek el a lakása egyik részében. A kezére –mint egy karóra- felcsatolnak egy nyomógombos készüléket.

Szociális étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri meleg ételről gondoskodik az intézmény, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani. Az étkeztetés a településen élő időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai, szenvedélybetegek és hajléktalan személyek számára nyújt segítséget. A szolgáltatást igénybe veheti az is, aki egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni. A szolgáltatást kérelem elbírálása után lehet igénybe venni. A kérelmeket az Intézményben bírálják el, majd értesítés útján értesítik az igénylőt, hogy milyen módon és milyen költségtérítés ellenében veheti igénybe a szolgáltatást. Veresegyházi Kistérség területén Veresegyház, Erdőkertes, Váchartyán, Vácrátót, Vácegres, Váckisújfalu, Galgamácsa és Csörög településeken biztosítjuk a szociális étkeztetést.  A családsegítő szolgálatnál lehet a kérelmeket igényelni, és leadni.

Az étkeztetés napi térítési díját az adott település Önkormányzata helyi szociális rendeletében szabályozza. A szociális étkezésért és kiszállításért térítési díj felszámolása történik, jövedelemtől függő mértékben, melyet az ellátást igénybe vevő a tárgyhónapot követően minden hónap 10-ig fizet meg. A számlázást a Veresegyház Kistérség Munkaszervezetének pénzügyi osztálya látja el, a házi segítségnyújtás szakmai vezető nyilvántartása alapján.

Az igénylő szükségleteinek megfelelően a gondozónő a házi segítségnyújtás keretén belül, külön megállapodás szerint a kiszállított ételt megmelegíti és segít az étkezésben.

Veresegyházon az ételt Veresegyház területén működő Idősek Otthona konyhája készíti el, és a hét minden napján biztosítja. Erdőkertes az étkeztetést az Önkormányzat fenntartása alá tartozó iskolai konyha által oldja meg, hétfőtől péntekig. Hétvégén nincs étkeztetés.

Amennyiben az ellátással kapcsolatban kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére.
Sarkantyús Szidónia szakmai vezető                         T: 06-70-931-09-67

Nagyné Gódor Csilla intézményvezető             T: 06-70-931-09-66


Hajléktalanok nappali ellátása

Nappali melegedő

 

Az intézmény szociális alapellátása keretében nappali melegedőt működtet 2014 szeptembere óta. A szolgáltatás alapvető célja, hogy a kistérség területén élő, hajléktalanok, rászorulók számára hozzáférhető szolgáltatást nyújtson a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása érdekében.

A nappali melegedő több helységből (mosdók, fürdő, mosókonyha, közösségi tér, ruharaktár, konyha) álló külön épületegységben lett kialakítva 2112 Veresegyház, Fő út 106. alatt. Bejárata a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat udvarából nyílik.


Biztosított szolgáltatások:

 • segítségnyújtás hivatalos ügyek intézéséhez, okiratok pótlásának támogatása


 •  szociális étkezés igénylésének lehetősége
 •  mentálhigiénés támogatás szociális munkás és szociális segítő közreműködésével


 • nappali tartózkodásra, személyi tisztálkodásra, az étel melegítésére, elfogyasztására, a közösségi együttlétre szolgáló helyiségek használata,
 • tisztálkodó szerek, törülköző, hajszárító, hajvágó, borotva
 • a személyes ruházat tisztításához: mosógép, szárítógép, mosószer használata,
 • szükség esetén ruházat pótlása,
 • szükség esetén az étel melegítésére, elfogyasztására szolgáló eszközök használata,
 • a közösségi helyiségekben a kulturált szórakozást biztosító eszközök használata, TV, rádió, újságok, könyvek, DVD lejátszó
 • internet használata,
 • csomagmegőrzés,
 • mosógép, szárítógép, mosogatógép
 • közösségi programokon való részvétel biztosítása

 

A hét minden napján 8.00-18.00. óráig látogatható a nappali melegedő.


A nappali melegedő ötletének megvalósulását, illetve működésének anyagi hátterét a veresegyházi Kisrét utcai GE támogatja.


 

Idősek Nappali Ellátása

RÁ"d"ÉRÜNK 60+ klub

Intézményünk az 1993. évi III. TV alapján idősek nappali klubját működtet. A RÁ"d"ÉRÜNK 60 + klub szeretettel várja az érdeklődőket. 

 • közösségi élmény,
 • művészeti alkotások megtekintése, színházlátogatás,
 • alkotás,
 • jó hangulat,
 • jó csapat,
 • motiváció, 
 • kirándulások,
 • beszélgetés,
 • időseket érintő versenyeken való részvétek, szavaló verseny, Ki-Mit-Tud, stb...
Szolgáltatásunk ingyenes, a mellékletben található kérelmen lehet igényelni. 

Bővebb tájékoztatásért forduljanak Novák Róza klubvezetőhöz: 06-70-370-7032
                                                           Nagyné Gódor Csilla intézményvezetőhöz: 06-70-931-0966
   Sarkantyús Szidónia szakmai vezető: 06-70-931-0967